Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" dla PKS w Busku Zdroju S.A.
jako pierwszej firmy w regionie


Dnia 7 grudnia 2007r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju Spółka Akcyjna odebrało na gali finałowej X edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play 2007". Certyfikat ten jest czytelnym przesłaniem, deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.Zarząd Spółki mając na uwadze rozwój firmy podejmuje różne działania mające na celu wykreowanie nowego wizerunku Przedsiębiorstwa, podniesienie jakości i standardu usług, przestrzeganie zasad etyki i kultury rzedsiębiorczości. "Czysta gra" rynkowa jest dla Spółki jednym z podstawowych celów funkcjonowania na rynku. Dlatego też w codziennej działalności staramy się pamiętać o etyce biznesowej, spełniać wszelkie wymogi prawne, w sposób rzetelny i przyjazny traktować kontrahentów i pracowników oraz otoczenie, w którym się znajdujemy. W warunkach nasilającej się konkurencji Przedsiębiorstwo nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. Wyróżnienie to jest nobilitacją i zobowiązaniem do dalszego działania firmy jako społecznie odpowiedzialnej, mającej większe zaufanie ze strony kontrahentów i klientów.

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" organizowany jest przez "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. "Przedsiębiorstwa Fair Play" to firmy, które: postępują rzetelnie wobec klientów; ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań; terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa; uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji; wspierają inicjatywy społeczne oraz stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu. Weryfikacja firm biorących udział w programie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. Firmy są również proszone o przedstawienie stosownej dokumentacji dowodzącej m.in. terminowości wywiązywania się z podjętych zobowiązań. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Weryfikacja firm prowadzona jest również w oparciu o współpracę z: urzędami wojewódzkimi, marszałkowskimi, urzędami pracy, bankami, organizacjami przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspekcją pracy. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie ankietowe klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.


Prezes Zarządu
mgr Stanisław Pęcherski


Copyright © 2006-2011, PKS Busko Zdrój S.A. All rights reserved.
Hosting and design by CYBERNET s.c.